Priser
Angivna priser är i SEK exkl. moms, baserade på växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Carl Stahl AB har rätt att förändra priser vid större skillnader i valuta och råvarupriser.

Rabatter
Rabatter lämnas enligt kundavtal på gällande prislista. Rabatten gäller när ordervärdet överstiger 500 kr netto.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager eller enligt annan överenskommelse.  Allmänna leveranser bestämmelser enligt NL09 gäller.

Betalningsvillkor
20 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodatum

Certifikat
Certifikat debiteras 100 kr per original. Klassade certifikat till självkostnads pris.

Reklamationer
Ev. Reklamationer skall ske skriftligen senast 8 dagar efter varans mottagande. Information på order nr, datum och anledning till reklamationen skall framgå.

Returer
Varor i retur skall godkännas av Carl Stahl AB innan retur sker. En retursedel från Carl Stahl måste skickas tillsammans med varan. Varor återsänds omedelbart och frakten betalas alltid av godsavsändaren. Returavdrag görs med 20% på netto fakturerat belopp. Konfektionerade varor samt varor i kapade speciallängder återtages ej.

Kontakt:

Carl Stahl AB
Frysvägen 3
556 52 Jönköping

 

E-post: Kundcenter

Tel.: +46 (0) 10-145 57 00

Se vårt produktutbud
i vår webshop